คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ความร่วมมือกับ L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) คณะเทคนิคการพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ IRD-PHPT U174 เปิดให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ด้วยเทคนิค real-time RT-PCR

แบบทราบผลรวดเร็วภายใน 2 วัน หลังจากเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ

ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

โดยให้บริการตรวจสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตอบแบบสอบถามและประเมินความเสี่ยง ฟรี 200 รายแรก

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่ต้องการตรวจเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอตรวจแบบมีค่าใช้จ่ายได้ที่ ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา โทร 0804986839

ท่านจำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ และไลน์ เพื่อลงทะเบียนรับการตรวจ และตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที

คำตอบของท่านจะเก็บเป็นความลับ ขอให้ท่านตอบคำถามอย่างถูกต้องและแท้จริง